[Hà Nội] Hội thảo khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển"

28/02/2023

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, ngày 27-2-2023, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển”.

Được ban hành cách đây 80 năm, Đề cương về văn hóa Việt Nam là một văn kiện lịch sử quan trọng trong việc hình thành và phát triển văn hóa Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc gia: “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển” là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm khẳng định, tôn vinh ý nghĩa và tầm vóc lịch sử, kế thừa và phát huy những giá trị bền vững của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của nền văn hóa và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần triển khai thắng lợi quan điểm, mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, quán triệt bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc và toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Hội thảo bao gồm 2 phiên thảo luận chính: "Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam" và "Văn hóa, con người Việt Nam – Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước giai đoạn mới". Ban tổ chức Hội thảo cho biết, đã có 1 báo cáo trung tâm và 173 tham luận từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trên khắp cả nước.

Trong bài phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thảo trong việc tôn vinh và nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, chính trị, khoa học và tầm vóc thời đại của Đề cương. Đồng chí cũng khẳng định rằng việc lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa không chỉ là tất yếu chính trị mà còn là tất yếu khách quan, và rằng cách mạng muốn xây dựng thành công nền văn hóa mới phải do Đảng tiền phong lãnh đạo.

Báo cáo của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu bật những giá trị nền tảng, cốt lõi cũng như thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng và giải pháp để phát huy giá trị của Đề cương, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tại Hội thảo, trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, các tác giả tham luận có đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa hiện nay. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Nhờ đó đã góp phần giúp cho Hội thảo không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử và giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam, mà còn là cơ hội để định hình các định hướng và chính sách phát triển văn hóa trong tương lai, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

Nguồn: Báo Nhân dânXem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903