Mời viết bài: Hội nghị Thông báo văn hóa năm 2023

20/07/2023

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO THÔNG BÁO VĂN HÓA 2023

DI SẢN VĂN HÓA TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Kính gửi: Các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và quản lý

Di sản văn hoá (bao gồm cả văn hoá vật thể và phi vật thể) ở Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Di sản văn hoá không chỉ bao gồm các di sản đã được công nhận và ghi danh mà còn bao gồm các thực hành văn hoá chưa được ghi danh nhưng đang đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống của các cộng đồng. Từ Đổi mới 1986, đặc biệt là từ tháng 9 năm 2005 khi Việt Nam phê chuẩn Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản văn hoá phi vật thể, di sản văn hoá trở thành một trong những vấn đề trọng tâm, thu hút được sự quan tâm, chú ý của các cơ quan ban ngành cũng như toàn xã hội. Tháng 6 năm 2009, những sửa đổi quan trọng đối với Luật Di sản văn hoá 2001 đã được Quốc hội Việt Nam thông qua, qua đó giúp cho Luật di sản của Việt Nam thích hợp hơn với Công ước cũng như nền móng cho việc bảo vệ và phát huy di sản trên mọi miền của đất nước. Trong bối cảnh đó, di sản văn hoá, đặc biệt là những di sản văn hoá được ghi danh (ở cả cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế) đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và tạo dựng bản sắc địa phương, tộc người.

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu ở cả khía cạnh bảo vệ và phát huy di sản, song quá trình triển khai các chính sách bảo vệ, phát huy ở cấp địa phương cũng như cách tiếp cận mang tính lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu di sản cũng đã bộc lộ ra nhiều bất cập. Hội nghị thông báo Văn hoá năm 2023 của Viện Nghiên cứu Văn hoá sẽ là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu và thực hành chính sách trình bày, trao đổi, thảo luận các kết quả nghiên cứu mới, bao gồm cả các khuynh hướng tiếp cận về di sản văn hoá, những thuận lợi và bất cập trong bảo vệ và phát huy di sản cũng như về các dạng thức biểu hiện vai trò, vị trí và của di sản văn hoá trong đời sống ở Việt Nam hiện nay. Hội nghị này, vì vậy, không chỉ là diễn đàn để thúc đẩy chất lượng nghiên cứu về di sản văn hoá ở Việt Nam hiện nav mà còn là không gian để các nhà khoa học có cùng mối quan tâm nghiên cứu tìm kiếm những sự nối kết, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau... Các kết quả nghiên cứu mới trình bày và thảo luận ở Hội nghị này cũng có thể trở thành nguồn tri thức đế xây dựng, chỉnh sửa và bổ sung các chính sách nhằm bảo vệ và phát huy hơn nữa giá trị, ý nghĩa của di sản trong đời sống xã hội Việt Nam đương đại.

Với mục đích như vậy, Hội thảo sẽ tập trung vào 03 chủ đề chính như sau:

Chủ đề 1: Các khuynh hướng tiếp cận, lý thuyết mới về di sản văn hoá trên thế giới và ở Việt Nam.

Chủ đề 2: Các dạng thức biểu hiện và thực hành di sản văn hoá trong đời sống các cộng đồng, tộc người.

Chủ đề 3: Vai trò, vị trí của di sản văn hóa đối với phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

KÉ HOẠCH TỎ CHỨC HỘI THẢO

Thời hạn gửi bài tham luận: 30/10/2023

Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến tuần thứ 2 của tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu Văn hóa, 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

THÊ LỆ GỬI BÀI

1. Bài tham luận tham dự Hội thảo chưa công bố trên các ấn phẩm hoặc loại hình thông tin khác. Tác giả chịu trách nhiệm về độ tin cậy của nội dung khoa học, tính chính xác của nguồn tài liệu trích dẫn, tham khảo.

2. Bài tham luận có độ dài ít nhất từ 3.500 từ trở lên.

3. Bài tham luận nên được cấu trúc như sau: Nội dung chính bắt đầu bằng phần Giới thiệu/Mở đầu/Đặt vấn đề, tiếp đến là các nội dung/vấn đề nghiên cứu/những phát hiện mới/kết quả mới và tranh luận/thảo luận của tác giả... được chia thành các mục và tiểu mục đánh số theo thứ tự. Tên mục và tiểu mục cần ngắn gọn, không có dấu ở cuối dòng; Kết luận và kiến nghị (nếu có), cuối cùng là Tài liệu tham khảo.

4. Bài tham luận được trình bày trên giấy khổ A4, mã Unicode, font chữ Times New Roman, size 13, lề trên và dưới 2 cm, lề phải và trái 2 cm; tên bài tham luận chữ thường và in đậm, canh giữa trang; tên tác giả chữ thường và đậm kèm theo học hàm, học vị (nếu có), dòng dưới đề cơ quan công tác (nếu có) chữ thường và đậm.

5. Bài tham luận xin được gửi về Ban Tổ chức Hội thảo qua địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học, Viện Nghiên cứu Văn hóa, 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: ThS. Hoàng Thị Thu Hằng, số điện thoại: 0936.881.486

File điện tử gửi đến địa chỉ email: qlkli.ics@gmail.com

6. Cuối bài viết tác giả cần ghi rõ họ và tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email để Ban tổ chức liên hệ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

File đính kèm: Thư mời TB Văn hóa 2023Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903