Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính

03/08/2019

I. Chức năng nhiệm vụ

       Phòng có nhiệm vụ tham mưu và giúp Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; kế hoạch tài chính, hành chính, tổng hợp, văn thư - lưu trữ. Cụ thể như sau:

       Công tác kế hoạch, hành chính, văn thư, lưu trữ, khen thưởng

       Tổng hợp và trình Lãnh đạo Viện các chương trình, kế hoạch công tác; Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp luật về công chức, viên chức, người lao động và các quy định khác có liên quan; Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ; Tiếp nhận, đăng ký, giải quyết, xử lý các văn bản đi và đến; Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản; ghi số và ngày, tháng ban hành; Nhân bản, đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật (nếu có); Làm thủ tục phát hành, theo dõi việc chuyển, phát văn bản đi; Quản lý sổ sách, cơ sở dữ liệu đăng ký văn bản; thực hiện báo cáo, thống kê về văn thư theo quy định của pháp luật; Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức và các loại con dấu khác được giao; Thực hiện công tác lưu trữ: thu thập, phân loại, chỉnh lý, bảo quản, sắp xếp, bảo mật phục vụ công tác khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ; theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác hành chính và các hoạt động của Viện; Phụ trách công tác lễ tân, tạp vụ, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng trong hội trường, phòng họp; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo của Viện; Đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, quân sự, tự vệ; Tham mưu và giúp Lãnh đạo Viện thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

       Công tác tài chính - kế toán

       Hướng dẫn các tổ chức, bộ phận thuộc Viện xây dựng thực hiện kế hoạch công tác về tài chính, ngân sách hàng năm và các kế hoạch điều chỉnh bổ sung khác;  Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành dự toán, thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước; Lập báo cáo tài chính, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm và tổ chức quyết toán ngân sách; Hướng dẫn thực hiện đúng chế độ đăng ký, sử dụng, kiểm kê, thanh lý, quyết toán tài chính, báo cáo sử dụng tài sản, tài chính của các đề tài, dự án theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm; Mua, cung cấp, sửa chữa, cải tạo, thanh lý, quản lý tài sản, phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc của Viện theo chế độ; Quản lý ngân quỹ của Viện; Đề xuất cho Lãnh đạo Viện các phương án quản lý, phân phối các nguồn thu, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

       Công tác tổ chức - cán bộ

       Giúp lãnh đạo Viện chủ trì xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và tham mưu tổ chức thực hiện sau khi được Viện Hàn lâm phê duyệt; Tham mưu và thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề bạt, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp; ký hợp đồng lao động, bố trí nhân sự và sắp xếp việc làm, quản lý công chức, viên chức; xác nhận hồ sơ lý lịch, các giấy tờ văn bản của viên chức và người lao động theo hợp đồng; quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ bảo hiểm xã hội của công chức, viên chức, người lao động theo hợp đồng lao động; Dự kiến sắp xếp tổ chức và nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của mỗi bộ phận trong Viện; Duy trì kỷ luật lao động, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo phân cấp hoặc đề xuất lãnh đạo Viện cử công chức, viên chức tham gia các lớp do Viện Hàn lâm tổ chức; Thực hiện chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn Viện; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện chế độ báo cáo lao động, tiền lương theo quy định;  Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động hàng năm; Bảo vệ chính trị nội bộ và thanh, kiểm tra, pháp chế theo quy định của Nhà nước; tiếp nhận, xử lý và trình Lãnh đạo Viện giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các bộ phận thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân, Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của tham mưu, giúp Lãnh đạo Viện giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật phát sinh; Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức, nhân sự theo định kỳ và đột xuất; Thực hiện công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ trong đơn vị.

 

       II. Lịch sử hình thành và phát triển

       Cùng với sự hình thành và phát triển 40 năm của Viện Nghiên cứu Văn hóa là sự hình thành và phát triển của Phòng Tổ chức - Hành chính. Thời kỳ đầu thành lập Viện, phòng với tên gọi Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Tổ chức. Đến năm 1994 phòng được đổi tên Phòng Hành chính - Tổng hợp. Đến năm 2013, theo Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn mới được ban hành vào ngày 25 tháng 9, Phòng lại được chuyển tên thành Phòng Tổ chức - Hành chính. Và tên gọi đó được duy trì cho tới thời điểm hiện tại.

       Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

       - Bà Nguyễn Thị Chất trưởng phòng từ năm 1981 tới năm 1984

       - Ông Lê Hồng Thông, phó trưởng phòng từ năm 1983 tới năm 1991 (sau đó chuyển sang bộ phận Thư ký tòa soạn và trị sự tạp chí Văn hóa dân gian)

       - Ông Hồ Việt Quang, phó trưởng phòng từ 1983 tới 1991 và là trưởng phòng từ năm 1992 đến năm 2008

       - Ông Kiều Trung Sơn, phó phòng phụ trách từ năm 2007 tới năm 2009

       - Bà Trương Thu Hà, trưởng phòng từ năm 2009 tới năm 2016

       - Ông Hồ Việt Anh, phó trưởng phòng, quản lý mọi hoạt động của phòng từ năm 2016 tới 1.4.2018

       - Bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng phòng từ 1.4.2018 tới nay

       Các cán bộ chuyên trách khác:

       - Ông Phạm Minh Tân được giao phụ trách công tác lái xe và sau này kiêm thủ quỹ, từ năm 1994 đến năm 2010 (xin nghỉ việc)

       - Bà Trần Thị Quyên phụ trách công việc văn thư - tạp vụ từ năm 1997 tới năm 2010 (sau đó chuyển sang làm việc tại Học viện Khoa học Xã hội)

       Các cán bộ hiện tại công tác tại Phòng

       Hiện nay phòng có 4 viên chức trong đó 3 biên chế và 1 Hợp đồng không xác định thời hạn; trong đó ThS. Nguyễn Thị Huệ là Trưởng phòng, chịu trách nhiệm công tác tổ chức cán bộ và chịu trách nhiệm chung các công việc tại phòng. Cử nhân Hồ Việt Anh là Phó Trưởng phòng, chịu trách nhiệm các công việc khác như công tác tài sản, thủ quỹ, lái xe. Nguyễn Thu Hương là kế toán, và Phạm Thị Nga làm công tác bảo hiểm, văn thư và lễ tân.

Tập thể phòng Hành chính - 2019

Trong nhiều năm qua, Phòng Tổ chức - hành chính đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chủ động trong các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng, vì vậy mà Phòng đã đạt được nhiều thành tích khen thưởng. Phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong các năm 2010, 2017, 2018.Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903