Tìm kiếm

Danh mục một số văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam

01/01/2008

Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

Loại và số văn bản

Ngày ban hành

Người/cơ quan ban hành

Tên văn bản

Văn bản hợp nhất

604/VBHN-BVHTTDL

21-02-2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp nhất Nghị định về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Nghị định

126/2018/NĐ-CP

20-09-2018

Chính phủ

Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định

122/2018/NĐ-CP

17-09-2018

Chính phủ

Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa"; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Nghị định

111/2018/NĐ-CP

31-08-2018

Chính phủ

Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Nghị định

110/2018/NĐ-CP

29-08-2018

Chính phủ

Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Quyết định

22/2018/QĐ-TTg

08-05-2018

Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thông tư

26/2017/TT-BGDĐT

18-10-2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục

Nghị định

109/2017/NĐ-CP

21-09-2017

Chính phủ

Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

Quyết định

936/QĐ-TTg

30-06-2017

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020

Nghị định

62/2014/NĐ-CP

25-06-2017

Chính phủ

Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Luật

09/2017/QH14

19-06-2017

Quốc hội

Luật du lịch

Văn bản hợp nhất

1433/VBHN-BVHTTDL

10-04-2017

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp nhất Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Chỉ thị

06/CT-TTg

20-02-2017

Thủ tướng Chính phủ

Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

Luật

02/2016/QH14

18-11-2016

Quốc hội

Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Hướng dẫn

4688/HD-BVHTTDL

14-11-2016

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thông tư

15/2015/TT-BVHTTDL

22-12-2015

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định về tổ chức lễ hội

Quyết định

486/QĐ-BVHTTDL

12-02-2015

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian

Thông tư

10/2014/TT-BVHTTDL

01-10-2014

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc

Thông tư

08/2014/TT-BVHTTDL

24-09-2014

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Nghị quyết

33-NQ/TW

09-06-2014

Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Thông tư liên tịch

04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

30-05-2014

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ

Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo

Thông tư liên tịch

19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT

30-12-2013

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Văn bản hợp nhất

8015/VBHN-BTP

10-12-2013

Bộ Tư pháp

Hợp nhất Nghị định về việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

Nghị định

113/2013/NĐ-CP

02-10-2013

Chính phủ

Hoạt động mỹ thuật

Văn bản hợp nhất

3197/VBHN-BVHTTDL

03-09-2013

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp nhất Nghị định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước

Văn bản hợp nhất

10/VBHN-VPQH

23-07-2013

Văn phòng Quốc hội

Hợp nhất Luật di sản văn hóa

Nghị định

105/2012/NĐ-CP

07-12-2012

Chính phủ

Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định

92/2012/NĐ-CP

08-11-2012

Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Nghị định

79/2012/NĐ-CP

05-10-2012

Chính phủ

Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Nghị định

70/2012/NĐ-CP

18-09-2012

Chính phủ

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Thông tư

06/2012/TT-BVHTTDL

14-05-2012

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14-01-2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi

Quyết định

1610/QĐ-TTg

16-09-2011

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

Thông tư

04/2011/TT-BVHTTDL

21-01-2011

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Nghị định

75/2010/NĐ-CP

12-07-2010

Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

Thông tư

04/2010/TT-BVHTTDL

30-06-2010

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghị định

38/2010/NĐ-CP

07-04-2010

Chính phủ

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

Chỉ thị

16/CT-BVHTTDL

03-02-2010

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích

Thông tư

04/2009/TT-BVHTTDL

16-12-2009

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06-11-2009 của Chính phủ

Nghị định

103/2009/NĐ-CP

06-11-2009

Chính phủ

Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Luật

32/2009/QH12

18-06-2009

Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa

Nghị định

36/2009/NĐ-CP

15-04-2009

Chính phủ

Quản lý, sử dụng pháo

Hướng dẫn

796/HD-BVHTTDL

18-03-2009

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày tổ chức giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10-3 Âm lịch)

Quyết định

129/2007/QĐ-TTg

02-08-2007

Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước

Nghị định

11/2006/NĐ-CP

18-01-2006

Chính phủ

Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Quyết định

308/2005/QĐ-TTG

25-11-2005

Thủ tướng Chính phủ

Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Nghị định

86/2005/NĐ-CP

28-07-2005

Chính phủ

Quản lý và bảo vệ di sản văn hoá dưới nước

Luật

44/2005/QH11

14-06-2005

Quốc hội

Luật du lịch

Pháp lệnh

21/2004/PL-UBTVQH11

18-06-2004

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tín ngưỡng, tôn giáo

Nghị định

32/2002/NĐ-CP

27-03-2002

Chính phủ

Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

Nghị định 82/2001/NĐ-CP

06-11-2001

Chính phủ

Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài

Quyết định

39/2001/QĐ-BVHTT

23-08-2001

Bộ Văn hóa - Thông tin

Ban hành quy chế tổ chức lễ hội

Luật

28/2001/QH10

29-06-2001

Quốc hội

Luật di sản văn hóa

Thông tư liên tịch

03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN

31-03-2000

Bộ Tư pháp - Bộ Văn hóa - Thông tin - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

Nghị quyết 03-NQ/TW

16-07-1998

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiếng, đậm đà bản sắc dân tộc

Thông tư

04/1998/TT-BVHTT

11-07-1998

Bộ Văn hóa - Thông tin

Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Chỉ thị

24/1998/CT-TTg

19-06-2008

Chính phủ

Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

Chỉ thị

14/1998/CT-TTg

28-03-1998

Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Chỉ thị

27-CT/TW

12-01-1998

Bộ Chính trị

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Nghị định

88/CP

14-12-1995

Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội

Nghị định

87/CP

12-12-1995

Chính phủ

Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Chỉ thị

406-TTg

08-08-1994

Thủ tướng Chính phủ

Cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo

Nghị định

288/HĐBT

01-01-1985

Hội đồng Bộ trưởng

Quy định việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh

Pháp lệnh

14/LCT/HĐNN7

04-04-1984

Hội đồng Nhà nước

Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh

Quyết định

56-CP

18-03-1975

Hội đồng Chính phủ

Ban hành thể lệ về tổ chức việc cưới, việc tang, ngày giỗ, ngày hội

 

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903