NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG HÓA VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SỐ HÓA DỮ LIỆU VỀ KHO TÀNG SỬ THI TÂY NGUYÊN”

15/04/2018

        Ngày 17 tháng 1 năm 2018, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu hệ thống hóa và xây dựng phương án số hóa dữ liệu về kho tàng sử thi Tây Nguyên”. Đề tài do GS. TS. Lê Hồng Lý làm chủ nhiệm theo hợp đồng số 170/HĐKH-KHXH được thực hiện từ 6/2016 đến 5/2017 với số kinh phí là 500.000.000đ. Đề tài gồm 243 trang đánh máy. Hội đồng nghiệm thu do PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm làm chủ tịch. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày khái quát các nội dung chính của đề tài, nghe nhận xét của hai phản biện (PGS. TS. Bùi Quang Thanh, PGS. TS. Kiều Trung Sơn) và nghe nhận xét của TS. Hoàng Cầm, TS. Nguyễn Sỹ Toán, TS. Hồ Thị Thanh Nga, Hội đồng đã thống nhất đây là một công trình công phu, nghiêm túc, tạo nên nguồn cơ sở dữ liệu quan trọng và lớn nhất ở Việt Nam, giúp ích cho giới nghiên cứu trong và ngoài nước. Đề tài đủ chất lượng để được nghiệm thu chính thức.

Thanh Vân

Các tin đã đưa ngày: