Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ năm 2017 - 2018

20/04/2019

Trong hai ngày 27/12/2018 và 31/12/2018, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cho ba đề tài cấp Bộ năm 2017-2018 là: Đề tài Diễn ngôn phát triển, chuyển đổi sinh kế và biến đổi văn hóa ở người Cơ Ho và Ê Đê, Tây Nguyên do TS. Hoàng Cầm làm chủ nhiệm, đề tài  Hệ thống Tam phủ - Tứ phủ trong thực hành tín ngưỡng của người Việt(Kinh) và một số tộc người thiểu số miền núi phía Bắc do TS. Chu Xuân Giao làm chủ nhiệm, đề tài Tác động của nguồn tiền gửi từ lao động xuất khẩu tới sự biến đổi văn hóa gia đình nông thôn hiện nay: Nghiên cứu trường hợp xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do TS. Hồ Thị Thanh Nga làm chủ nhiệm. Ba đề tài được thực hện trong 2 năm từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018 với tổng số kinh phí là 400 triệu/đề tài. Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất ba đề tài đã đáp ứng được mục tiêu và các tiêu chí đề ra, đồng thời, hội đồng đưa ra những ý kiến góp ý nhằm giúp đề tài sửa chữa hoàn thiện hơn. Ba đề tài đủ chất lượng để được nghiệm thu cấp Bộ.

Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày: