NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG CÁC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ VIỆT NAM ĐƯỢC UNESCO VINH DANH

10/01/2018

        Ngày 5 tháng 1 năm 2018, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Điều tra thực trạng các di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được Unesco vinh danh. Đề tài do GS. TS. Lê Hồng Lý làm chủ nhiệm với sự tham gia của ba cán bộ Viện Nghiên cứu văn hóa là PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm TS. Hoàng Cầm, TS. Đào Thế Đức và PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền (Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam) theo hợp đồng số 254/HĐKH-KHXH được thực hiện từ 5/2015 đến 12/2017 với số kinh phí là 1.640.000.000đ. Đề tài gồm 411 trang đánh máy. Hội đồng nghiệm thu do PGS. TS. Bùi Quang Thanh làm chủ tịch. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày khái quát các nội dung chính của đề tài, nghe nhận xét của hai phản biện (PGS. TS. Đặng Hoài Thu, PGS. TS. Kiều Trung Sơn) và nghe nhận xét của PGS. TS. Nguyễn Thị Yên, TS. Đoàn Thị Tuyến, PGS. TS. Bùi Quang Thanh, Hội đồng đã thống nhất đây là một công trình công phu, nghiêm túc, thể hiện cách tiếp cận mới khi điều tra nghiên cứu thực trạng các di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam sau khi được UNESCO vinh danh. Đề tài đủ chất lượng để được nghiệm thu chính thức.

Việt Hà

Một số hình ảnh:

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: