Nghiệm thu chính thức ba đề tài cấp Bộ của Viện Nghiên cứu văn hóa

28/06/2017

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, đề tài cấp Bộ “Phong trào của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam: nhận diện từ cách tiếp cận của ngành nghiên cứu văn hoá” do PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương làm chủ nhiệm đề tài, thực hiện trong 2 năm 2015 - 2016, đã được tổ chức nghiệm thu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.

Ngày 23 tháng 5 năm 2017, hai đề tài cấp Bộ là “Sử thi Ê Đê hiện nay: Nghệ nhân và việc trao truyền nghệ thuật diễn xướng” do PGS.TS. Kiều Trung Sơn làm chủ nhiệm, và “Biến đổi trong văn hóa làng Việt truyền thống ở một số vùng đồng bằng Bắc Bộ thời kỳ hội nhập” do TS. Đoàn Thị Tuyến làm chủ nhiệm, đều thực hiện trong 2 năm 2015 - 2016 cũng đã bảo vệ thành công và được xếp loại khá.

(Theo: Tạp chí Văn hóa dân gian)

 

 

Các tin đã đưa ngày: