Hội thảo khoa học

10/04/2007

Ngày 19 tháng 12 năm 2006, Viện Nghiên cứu văn hoá và Ban Chủ nhiệm đề tài KX

Ngày 19 tháng 12 năm 2006, Viện Nghiên cứu văn hoá và Ban Chủ nhiệm đề tài KX.09 - 10 tổ chức Hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Thăng Long - Hà Nội"
Các tin đã đưa ngày: