Danh mục đề tài cấp Bộ

12/08/2019

Danh mục đề tài cấp Bộ của Viện Nghiên cứu văn hóa

(Xếp theo năm nghiệm thu)

 

2019

       - Diễn ngôn phát triển, chuyển đổi sinh kế và biến đổi văn hóa ở người Cơ Ho và Ê Đê, Tây Nguyên

       Chủ nhiệm: Hoàng Cầm

       Hợp đồng số 20/HĐKH-KHXH

 

       - Hệ thống Tam phủ - Tứ phủ trong thực hành tín ngưỡng của người Việt (Kinh) và một số tộc người thiểu số miền núi phía Bắc

       Chủ nhiệm: Chu Xuân Giao

       Hợp đồng số 18/HĐKH-KHXH

 

        - Tác động của nguồn tiền gửi từ lao động xuất khẩu tới sự biến đổi văn hóa gia đình nông thôn hiện nay: Nghiên cứu trường hợp xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

       Chủ nhiệm: Hồ Thị Thanh Nga

       Hợp đồng số 19/HĐKH-KHXH

 


2018

       - Điều tra thực trạng các di sản văn hóa phi thể Việt Nam được UNESCO vinh danh

       Chủ nhiệm: Lê Hồng Lý

       Hợp đồng số 254/HĐKH - KHXH

 

       - Nghiên cứu hệ thống hóa và xây dựng phương án số hóa dữ liệu về kho tàng sử thi Tây Nguyên

       Chủ nhiệm: Lê Hồng Lý

       Hợp đồng số 107/HĐKH - KHXH

 


2017

       - Phong trào của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam: Nhận diện từ cách tiếp cận của ngành nghiên cứu văn hóa

       Chủ nhiệm: Phạm Quỳnh Phương

 

       - Sử thi Ê Đê hiện nay: Nghệ nhân và việc trao truyền nghệ thuật diễn xướng

       Chủ nhiệm: Kiều Trung Sơn

 

       - Biến đổi trong văn hóa làng Việt truyền thống ở một số vùng đồng bằng Bắc Bộ thời kỳ hội nhập

       Chủ nhiệm: Đoàn Thị Tuyến

Các tin đã đưa ngày: