Hội thảo Đổi mới sáng tạo giữa Viện KHCNVN và Liên minh Nghiên cứu toàn cầu (GRA) 10/10/2012

Thời gian bắt đầu: 03/07/2012

Thời gian kết thúc: 05/07/2012

Hội thảo Đổi mới sáng tạo giữa Viện KHCNVN và Liên minh Nghiên cứu toàn cầu (GRA)

Hội thảo Đổi mới sáng tạo giữa Viện KHCNVN và Liên minh Nghiên cứu toàn cầu (GRA)