Thông báo lần thứ nhất: Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II năm 2013 11/10/2012

Thời gian bắt đầu: 16/10/2012

Thời gian kết thúc: 23/10/2012

Thông báo lần thứ nhất: Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II năm 2013

 

Sau Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ I với chủ đề “Chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” được tổ chức thành công vào tháng 11 năm 2009, nay được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học tiếp tục tổ chức Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II với chủ đề: “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”

Mục tiêu Hội thảo:

Tháng 05 năm 2013 là dịp Viện Ngôn ngữ học kỉ niệm 45 năm thành lập. Bởi vậy, mục tiêu của hội thảo là tập hợp lực lượng các nhà nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ trên quy mô toàn quốc để nhìn nhận, đánh giá lại một cách toàn diện những vấn đề cơ bản, thời sự của ngôn ngữ học Việt Nam trong những năm qua, từ các vấn đề lí thuyết đến các vấn đề ứng dụng và hoạch định đường hướng phát triển của ngành Ngôn ngữ học nước nhà trong những năm tới. Đồng thời, nội dung khoa học của hội thảo cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước; ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đời sống thực tiễn xã hội; tham gia phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung khoa học chủ yếu sau đây:

1) Những vấn đề cơ bản và thời sự về ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa và ngữ pháp của tiếng Việt và các ngôn ngữ khác.

2) Vấn đề lập pháp và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập.

3) Những vấn đề thuộc ngôn ngữ học ứng dụng.

Quy cách trình bày báo cáo khoa học: Báo cáo được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng: 1,5. Đối với báo cáo có các kí tự đặc biệt (phiên âm tiếng dân tộc thiểu số hoặc ngôn ngữ khác...), tác giả cần gửi kèm Font chữ ghi các kí tự đặc biệt cùng báo cáo. Tóm tắt báo cáo không quá 300 chữ.

Cuối báo cáo xin ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, số điện thoại và email để BTC tiện liên hệ.