Giới thiệu Phòng Thông tin - Thư viện (03/08/2019)

Phòng Thông tin - Thư viện có chức năng: (i) quản lý và tổ chức thực hiện công tác thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ bạn đọc và công tác nghiên cứu khoa học; (ii) khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin, kho tư liệu thư viện từ các nguồn trong nước và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, tư vấn và hoạch định chính sách; (iii) tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin - tư liệu và website; (iv) nghiên cứu đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, khai thác kho tư liệu, xây dựng hệ thống dữ liệu đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh) chuyên ngành văn hóa, văn hóa dân gian và văn hóa học; (v) củng cố và phát triển nguồn tư liệu hình ảnh và âm thanh nhằm khai thác, phục vụ, chia sẻ và lưu trữ, bảo quản các nguồn dữ liệu (văn bản, băng hình, đĩa CD, VCD, DVD, băng ghi âm).

CN. Vũ Quang Dũng - Trưởng phòng (02/02/2018)

Lĩnh vực chuyên môn chính: Thông tin - Thư viện

ThS. Hoàng Anh Tuấn (02/02/2018)

Lĩnh vực chuyên môn chính: Thông tin - Thư viện
Các tin đã đưa ngày: