Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính (03/08/2019)

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng: (i) tham mưu, giúp Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Văn hóa về các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ; (ii) đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; (iii) bảo vệ chính trị nội bộ; (iv) kế hoạch, tài chính; (v) hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ; (vi) thi đua, khen thưởng, kỷ luật; (vi) kiểm tra, giám sát, pháp chế; (vii) bảo vệ, an ninh, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

ThS. Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng (07/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Biến đổi văn hóa

CN. Phạm Thị Nga (02/02/2018)

Số điện thoại liên hệ: 0973899186
Các tin đã đưa ngày: