Giới thiệu Phòng Nghiên cứu di sản văn hóa truyền thống (03/08/2019)

Phòng Nghiên cứu di sản văn hóa truyền thống có chức năng: (i) nghiên cứu cơ bản về di sản văn hóa truyền thống Việt Nam, bao gồm di sản thuộc các lĩnh vực tri thức dân gian, thiết chế (làng, gia đình, dòng họ), sinh kế, lễ hội, tín ngưỡng, ngôn ngữ, nghệ thuật; (ii) nghiên cứu sự tồn tại và phát triển của các di sản văn hóa truyền thống trong xã hội đương đại; (iii) tham gia đánh giá và phản biện khoa học các chương trình, dự án liên quan đến vấn đề bảo vệ di sản văn hóa truyền thống.

PGS. TS. Kiều Trung Sơn - Trưởng phòng (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Dân tộc nhạc học; Nghệ thuật biểu diễn dân gian

PGS. TS. Nguyễn Quang Lê (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hóa lễ hội; Văn hóa ẩm thực; Văn hóa làng; Văn hóa gia đình; Dòng họ

TS. Nguyễn Giáo (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hóa làng trong bối cảnh đương đại

TS. Nguyễn Vũ Hoàng (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Nhân học xuyên quốc gia và các vấn đề di cư, định cư của cộng đồng hải ngoại; Nhân học về đô thị hóa và phát triển; Vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại

ThS. Trần Thị Thu Hà (01/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hóa dòng họ, văn hóa gia đình; Hương ước, quy ước làng văn hóa

ThS. Nguyễn Thị Tô Hoài (01/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hóa dòng họ; Làng xã

CN. Nguyễn Hải Hà (01/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Trao đổi quà tặng; Trao đổi xã hội; Mạng lưới xã hội; Vốn xã hội
Các tin đã đưa ngày: