Giới thiệu Phòng Nghiên cứu văn hóa và phát triển (03/08/2019)

Phòng Nghiên cứu văn hóa và phát triển có chức năng: (i) nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển theo hướng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; (ii) nghiên cứu những tác động của các chương trình, dự án cũng như diễn ngôn về phát triển, hiện đại hóa (nông thôn mới, chính sách đất đai, quản lý tài nguyên thiên nhiên, chương trình, chính sách phát triển văn hóa, di sản hóa văn hóa) đối với thực hành văn hóa của các nhóm tộc người; (iii) nghiên cứu sự dịch chuyển, chuyển động của các dòng người di cư trong xã hội hiện đại cũng như tìm hiểu về sự thích ứng văn hóa, xã hội và lối sống của các các cộng đồng trong bối cảnh chuyển động toàn cầu hóa; (iv) xem xét vai trò và sự ảnh hưởng của văn hóa (tri thức bản địa, niềm tin tôn giáo, vũ trụ quan, tổ chức xã hội, luật tục) đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của các tộc người trong xã hội truyền thống và đương đại; trực tiếp thực hiện một số đề tài khoa học liên quan đến nghiên cứu ứng dụng những giá trị truyền thống của văn hóa dân gian trong đời sống hiện đại; (v) tham gia đánh giá, phản biện khoa học các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước và các tổ chức quốc tế có liên quan và tác động trực tiếp đến thực hành văn hóa cũng như sinh kế các cộng đồng và nhóm tộc người.

TS. Hồ Thị Thanh Nga - Trợ lý Hợp tác quốc tế - Phó phòng (07/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Di dân, hôn nhân xuyên biên giới, địa văn hóa, không gian đô thị

TS. Trần Hoài (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Di sản văn hóa; Bản sắc văn hóa; Lễ nghi; Trình diễn; Buôn bán miền núi - miền xuôi; Di dân.

ThS. Hoàng Thị Thu Hằng - Trợ lý Quản lý Khoa học (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Vốn xã hội; Sinh kế đô thị

ThS. Lương Thu Trang - Trợ lý Quản lý Khoa hoc (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Vốn xã hội trong khởi nghiệp của giới trẻ đô thị; Vấn đề về giới trong hoạt động khởi nghiệp của giới trẻ đô thị

CN. Nguyễn Đăng Đạo (03/12/2017)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Nhân học đô thị; Loại trừ xã hội
Các tin đã đưa ngày: