Giới thiệu Phòng Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng (03/08/2019)

Phòng Nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng có chức năng: (i) nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng của các tộc người ở Việt Nam từ góc nhìn văn hóa; (ii) nghiên cứu những vấn đề tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống đương đại của các tộc người ở Việt Nam, gồm các thực hành tôn giáo tín ngưỡng truyền thống, sự du nhập, giao lưu và biến đổi tôn giáo tín ngưỡng, các vấn đề tôn giáo tín ngưỡng mới nảy sinh; (iii) tìm hiểu vai trò, chức năng của tôn giáo tín ngưỡng đối với thực hành văn hóa của các tộc người trong bối cảnh mới.

TS. Đoàn Thị Tuyến - Phó trưởng phòng (06/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hóa các tộc người thiểu số, miền núi

PGS. TS. Nguyễn Thị Yên (05/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hóa và tôn giáo tín ngưỡng các tộc người Tày, Nùng, Thái và người Kinh

TS. Chu Xuân Giao (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hóa tộc người (người Nùng ở Đông Bắc Việt Nam); Tín ngưỡng dân gian Việt Nam (hệ thống Tam Tứ Phủ, hệ thần Liễu Hạnh); Tín ngưỡng dân gian Nhật Bản (làng xã vùng Cửu Châu); Lịch sử - văn hóa nhà Mạc thời kì Cao Bằng; Những vấn đề của nhân loại học lịch sử

TS. Phan Thị Hoa Lý (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tín ngưỡng, lễ hội; Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa ở Việt Nam; Tiếp biến văn hóa

TS. A Tuấn (02/02/2018)

Hướng nghiên cứu chính: Văn hóa, tín ngưỡng các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên.
Các tin đã đưa ngày: