Danh sách cán bộ, viên chức Phòng Nghiên cứu tín ngưỡng, lễ hội

08/06/2017

 

1. PGS. TS. Nguyễn Thị Yên - Trưởng phòng

2, TS. Phan Thị Hoa Lý

3. ThS. Trần Thị Thu Hà.

Các tin đã đưa ngày: