Giới thiệu Phòng nghiên cứu văn hóa đương đại (03/08/2019)

Phòng Nghiên cứu văn hóa đương đại có chức năng: (i) nghiên cứu các vấn đề văn hóa đương đại theo hướng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và dự báo; (ii) nghiên cứu các hiện tượng văn hóa mới nảy sinh trong xã hội đương đại, trong đó có những vấn đề văn hóa đại chúng, truyền thông, văn hóa tiêu dùng, thực hành văn hóa thường ngày, đồng thời quan tâm đến khía cạnh văn hóa của các hiện tượng xã hội như phong trào xã hội, xã hội dân sự, quan hệ giữa xã hội và nhà nước…; (iii) xem xét sự tương tác giữa các hiện tượng văn hóa đương đại với các yếu tố truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi của xã hội Việt Nam hiện nay.

PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương - Trưởng phòng (02/02/2019)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tôn giáo tín ngưỡng; Văn hóa tộc người; Giới và Tính dục; Văn hóa đương đại

GS. TS. Lê Hồng Lý (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tín ngưỡng; Lễ hội; Văn hóa làng; Du lịch văn hóa

TS. Vũ Tú Quỳnh (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Nghệ thuật tạo hình

ThS. Lê Thị Phượng (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Nông thôn; Tín ngưỡng
Các tin đã đưa ngày: