Giới thiệu Phòng Nghiên cứu văn hóa ngôn từ (03/08/2019)

Phòng Nghiên cứu văn hóa ngôn từ có chức năng: (i) nghiên cứu văn học dân gian như ca dao, tục ngữ, truyện cười, truyện cổ tích từ góc nhìn văn hóa ngôn từ; (ii) nghiên cứu các mảng đề tài mang tính văn hóa của nghệ thuật ngôn từ thể hiện qua những hiện tượng xã hội gắn với phạm trù hành vi và lời nói trong giao tiếp giữa các cá nhân với cá nhân, cá nhân với cộng đồng, các hành vi liên quan đến biến thể ngôn từ, hiện tượng “chuẩn” hay “lệch chuẩn” được đo đạc trên cơ sở các quy ước, các chuẩn mực, những hệ giá trị cơ bản chung của cộng đồng, được chấp nhận bởi số đông trong cộng đồng; (iii) nghiên cứu các yếu tố văn hóa ngôn từ dân gian sử dụng trong đời sống xã hội như: nói tục, nói dối, ngôn ngữ chat; những hiện tượng văn học (kể cả văn học chuyên nghiệp, bác học) phản ánh các hiện tượng văn hóa xã hội mang tính lưu truyền dân gian như việc đọc và sáng tác ngôn tình, tiểu thuyết trong bối cảnh hiện đại; hay các hành vi giao tiếp phi ngôn từ như ngôn ngữ thân thể (cử chỉ, dáng điệu), ngôn ngữ vật thể (áo quần, trang sức), ngôn ngữ môi trường (khoảng cách đối thoại, địa điểm giao tiếp cũng như những biến thể ngôn từ và hành vi giao tiếp trong xã hội được người nói lựa chọn sử dụng ở một thời điểm cụ thể phản ánh tâm lý văn hóa của con người trong xã hội).

TS. Đặng Thị Diệu Trang - Trưởng phòng (09/02/2019)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn học dân gian; Văn hóa ngôn từ; Du lịch cộng đồng

TS. Lê Thị Thùy Ly (05/02/2019)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hóa ngôn từ trong bối cảnh đương đại

ThS. Lê Việt Liên (02/02/2019)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: \\ Văn hóa ngôn từ; Văn hóa nông thôn - đô thị
Các tin đã đưa ngày: