Giới thiệu Phòng Biên tập - Trị sự (03/08/2019)

“Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam” được đổi tên từ “Tạp chí Văn hóa dân gian” là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Văn hóa; là diễn đàn khoa học của ngành văn hóa học, các ngành khoa học có liên quan và của bạn đọc quan tâm đến những vấn đề văn hóa và văn hóa dân gian. Tạp chí có Phòng Biên tập - Trị sự có chức năng: (i) thực hiện các công việc của tòa soạn như đặt bài, nhận bài, tập hợp, lưu trữ, sử dụng bản thảo, tổ chức phản biện, biên tập để công bố và đăng tải các bài viết, các công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian và văn hóa nói chung của Việt Nam và thế giới; (ii) đảm bảo nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật biên tập, xuất bản phẩm báo chí, thực hiện các quy định của Luật Báo chí, xuất bản, đồng thời thể hiện rõ mục đích truyền thông, phản ánh kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước; (iii) thực hiện vai trò đầu mối trong việc kết nối và phát triển mạng lưới cộng tác viên; (iv) đánh giá và tư vấn cho Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Tạp chí về các hiện tượng văn hóa nổi bật cần quan tâm thông qua hệ thống bài viết gửi đến tạp chí.

TS. Vũ Hoàng Hiếu (02/02/2018)

Giới, văn hóa tính dục, cộng đồng thiểu số tính dục; Các hiện tượng, thực hành văn hóa đương đại.

ThS. Đinh Việt Hà (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hóa giới trẻ
Các tin đã đưa ngày: