Hoạch định chính sách ; Nghiên cứu khoa học
Đổi mới ; Tổng kết đổi mới
Chuyển đổi kinh tế-xã hội
Bảo tàng ; Văn hóa