Danh mục

Kết quả thực hiện Dự án "Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên" (11/08/2015)

Năm 2001, Chính phủ giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận thực hiện Dự án Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên.

Danh mục các tác phẩm sử thi Tây Nguyên đã xuất bản (21/05/2012)

Danh mục 75 tác phẩm (in trong 62 tập) của bộ Kho tàng sử thi Tây Nguyên đã được Nhà xuất bản Khoa học xã hội công bố trong các năm 2004 - 2007.
Các tin đã đưa ngày: