Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Văn hóa

01/08/2012

       Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Văn hóa thực hiện chức năng tư vấn khoa học cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

       Hội đồng khoa học hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành.

 

Danh sách thành viên Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Văn hóa

(Kèm theo công văn số 39/NCVH ngày 29/5/2019 của Viện Nghiên cứu Văn hóa)

 

Stt

Họ và Tên

Chức danh

1

   PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm

   Chủ tịch Hội đồng

2

   TS. Hoàng Cầm,

   Ủy viên

3

   GS.TS Lê Hồng Lý

   Ủy viên

4

   PGS.TS Nguyễn Thị Yên

   Ủy viên

5

   PGS.TS Phạm Quỳnh Phương

   Ủy viên

6

   TS. Đặng Thị Diệu Trang

   Ủy viên

7

   PGS.TS Kiều Trung Sơn

   Ủy viên

8

  TS. Đoàn Thị Tuyến

   Ủy viên - Thư ký

 

 

Các tin đã đưa ngày: