Chức năng nhiệm vụ

31/01/2007

Viện Nghiên cứu Văn hóa là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học về phát triển văn hóa, đóng góp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược quy hoạch và chính sách phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đào tạo sau đại học về văn hóa học và văn hóa dân gian, tham gia phát triển tiềm lực khoa học về văn hóa của cả nước.

1. Viện Nghiên cứu Văn hóa là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học về phát triển văn hóa, đóng góp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược quy hoạch và chính sách phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đào tạo sau đại học về văn hóa học và văn hóa dân gian, tham gia phát triển tiềm lực khoa học về văn hóa của cả nước.

2. Viện Nghiên cứu Văn hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Văn hóa có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Institute of Cultural Studies.

Các tin đã đưa ngày: