Chức năng & Nhiệm vụ

31/01/2007

Viện Nghiên cứu Văn hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm và chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng nhà nước về các lĩnh vực công tác liên quan theo quy định của pháp luật.

       Chức năng của Viện Nghiên cứu Văn hóa

       Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về văn hóa học và văn hóa Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học về phát triển văn hóa, đóng góp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo sau đại học để phát triển tiềm lực khoa học về văn hóa học, văn hóa dân gian cho đất nước.

       Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nghiên cứu Văn hóa

       1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Văn hóa và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
       2. Nghiên cứu cơ bản về văn hóa học, văn hóa và phát triển, văn hóa dân gian, đóng góp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách về văn hóa.
       3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa Việt Nam (bao gồm văn hóa người Việt và các tộc người thiểu số). Tổ chức điều tra, sưu tầm, bảo quản và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các tộc người ở Việt Nam.
       4. Tham gia đào tạo sau đại học về văn hóa học và văn hóa dân gian, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo nhu cầu của xã hội.
       5. Góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm.
       6. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Văn hóa.
       7. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.
       8. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm.
       9. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định: quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.
       10. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Văn hóa theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

       11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

       Trích: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Văn hóa (Ban hành kèm theo Quyết định số 554/QĐ-KHXH ngày 18/4/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

 

Các tin đã đưa ngày: