Chức năng nhiệm vụ

31/01/2007

Viện Nghiên cứu Văn hóa là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học về phát triển văn hóa, đóng góp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược quy hoạch và chính sách phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đào tạo sau đại học về văn hóa học và văn hóa dân gian, tham gia phát triển tiềm lực khoa học về văn hóa của cả nước.

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.     Viện Nghiên cứu văn hóa là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học về phát triển văn hóa, đóng góp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược quy hoạch và chính sách phá triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đào tạo sau đại học về văn hóa học và văn hóa dân gian, tham gia phát triển tiềm lực khoa học về văn hóa của cả nước.

2.     Viện Nghiên cứu văn hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3.     Viện Nghiên cứu văn hóa có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Institute of Cultural Studies.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.     Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu văn hóa và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.     Nghiên cứu cơ bản về văn hóa học, văn hóa và phát triển, văn hóa dân gian, đóng góp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách về văn hóa.

3.     Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa Việt Nam (bao gồm văn hóa người Việt và các dân tộc thiểu số). Tổ chức điều tra, sưu tầm, bảo quản và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc Việt Nam.

4.     Tham gia đào tạo sau đại học về văn hóa học và văn hóa dân gian, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo nhu cầu của xã hội.

5.     Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6.     Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kính tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu văn hóa.

7.     Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

8.     Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

9.   Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu văn hóa theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

11.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a.     Các Phòng Nghiên cứu:

1.     Phòng Nghiên cứu văn hóa ngôn từ

2.     Phòng Nghiên cứu văn hóa đương đại

3.     Phòng Nghiên cứu văn hóa và phát triển

4.     Phòng Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng

5.     Phòng Nghiên cứu di sản văn hóa truyền thống

6.     Phòng Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật

b.     Các Phòng chức năng:

1.     Phòng Tổ chức - Hành chính

2.     Phòng Thông tin - Thư viện

Tổ chức cấp Phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và nhân viên. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, tổ chức, thôi giữ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sau khi đã có thỏa thuận của Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Điều 4. Tạp chí

Tạp chí Văn hóa dân gian là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu văn hóa; là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm. Tạp chí Văn hóa dân gian được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí, Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

Giúp việc Tổng biên tập có Phó Tổng biên tập.

Tạp chí có Phòng Biên tập - trị sự.

          Điều 5: Hội đồng khoa học

          Viện Nghiên cứu văn hóa có Hội đồng khoa học làm chức năng tư vấn khoa học cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu văn hóa do Viện trưởng quyết định, sau khi đã có thỏa thuận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu văn hóa hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Điều 6: Lãnh đạo Viện

Viện Nghiên cứu văn hóa có Viện trưởng và Phó Viện trưởng. Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện Nghiên cứu văn hóa. Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

Viện trưởng có trách nhiệm xây dựng Quy chế về tổ chức hoạt động của Viện Nghiên cứu văn hóa trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Các tin đã đưa ngày: