Phương pháp lịch sử - địa lý (16/01/2016)

Phương pháp lịch sử - địa lý, cũng được gọi là “phương pháp Phần Lan” được ra đời ở Phần Lan vào thế kỷ 19, là một cố gắng từ rất sớm trong việc áp dụng các nguyên tắc khoa học vào nghiên cứu văn học truyền miệng. Những người đề xướng ra phương pháp này đã phát triển các kỹ thuật phân tích so sánh lịch sử thành văn bằng cách văn bản hoá sự truyền bá của các dạng truyện kể truyền miệng hoặc thành văn từ vùng ngôn ngữ này sang vùng ngôn ngữ khác, đặc biệt là trong phạm vi cộng đồng lục địa Ấn - Âu.

Tổng quan tình hình nghiên cứu Lịch sử văn hoá Việt Nam (19/05/2014)

Theo: Tạp chí Văn hoá dân gian, số 7 năm 2007.
Các tin đã đưa ngày: