Hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam

14/08/2019

Hội đồng biên tập gồm 1 Chủ tịch và 7 Ủy viên

Chủ tịch

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm

 

 

Các ủy viên

 

TS. Hoàng Cầm

 

PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương

 

GS. TS. Lê Hồng Lý

 

PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương

 

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn

 

PGS. TS. Kiều Trung Sơn

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Yên

Các tin đã đưa ngày: