Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam: Thực tiễn tại Sơn La và một số địa phương khác

Cuốn sách tuyển chọn các bài báo cáo tham luận trong Hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa tổ chức (tháng 11/2020). Các tham luận trong cuốn sách trình bày những thành tựu và thách thức ở cả khía cạnh lý luận và thực tiễn triển khai của công tác bảo vệ, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng.

Nội dung đang được cập nhật

Nội dung đang được cập nhật