Văn hóa Việt Nam đương đại: đa dạng biểu đạt và tương tác

Cuốn sách là tập hợp của 25 bài viết rất khác nhau về vấn đề nghiên cứu, cách tiếp cận nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu,... song tất cả đều hướng đến một thông điệp chung: đa dạng văn hóa là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa đa dạng và văn hóa Việt Nam đương đại đang tiếp tục chuyển tải và bồi đắp thêm cho sự đa dạng văn hóa đó.

Nội dung đang được cập nhật

Nội dung đang được cập nhật