Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam (24/04/2012)

Cuốn sách "Poverty, vulnerability and social protection in Vietnam: selected issues" do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành tháng 6/2011 bao gồm các bài nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Đánh giá nghèo 2008-2010 do Viện KHXH Việt Nam điều phối với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của một số đối tác phát triển quốc tế của Việt Nam như Ngân hàng thế giới, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Úc (AusAID), Quỹ Ford, Bộ Phát triển Quốc tế của Anh (DFID), Ngân hàng Phát triển Châu Á …. Cuốn sách gồm chương 8 phân tích sâu về các vấn đề: động thái nghèo, bất bình đắng, nghèo của các dân tộc thiểu số, rủi ro và dễ bị tổn thương, và bảo trợ xã hội.

Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành (18/08/2011)

Cuốn sách Khoá học Tam Đảo 2009 về khoa học xã hội do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Tri thức, xuất bản năm 2010.

Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011 (04/08/2011)

Tài liệu là Bản kiến nghị của Hội thảo khoa học "Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011" do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức với sự tài trợ của UNDP tại Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 21-22/9/2010.

Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức (21/07/2011)

Cuốn sách Poverty Reduction in Vietnam: achievement and challenges (Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách) do Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2011.

Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển (19/09/2009)

Đây là cuốn kỷ yếu của “Khóa học Tam Đảo 2008” gồm 399 trang do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Nhà xuất bản Thế giới phát hành trong quý 4 năm 2009