Số 4 năm 2015 (16/09/2015)
Tóm tắt: Tạp chí chuyên ngành nghiên cứu văn hóa
Nguồn: Viện Nghiên cứu văn hóa
Số 3 năm 2015(16/09/2015)
Tóm tắt: Tạp chí chuyên ngành nghiên cứu văn hóa
Nguồn: Viện Nghiên cứu văn hóa
Số 2 năm 2015 (16/09/2015)
Tóm tắt:
Nguồn: Viện Nghiên cứu văn hóa
Số 1 năm 2015(16/09/2015)
Tóm tắt: Tạp chí chuyên ngành nghiên cứu văn hóa
Nguồn: Viện Nghiên cứu văn hóa
Tóm tắt: Dân chủ cơ sở: Một cách tiếp cận lý luận và thực tiễn
Nguồn: (Số 1(149)/2011. Tr 9-15)