Dự án "Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên" (01/01/0001)

Năm 2001, Chính phủ giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận thực hiện Dự án Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên.

Đề tài (01/01/0001)

Ngày 19 tháng 12 năm 2006, Viện nghiên cứu văn hoá và Ban chủ nhiệm đề tài KX.09 – 10 tổ chức hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Thăng Long - Hà Nội”
Các tin đã đưa ngày: