Văn hoá vì phát triển (10/01/2008)

Tác giả luận giả về vị trí, vai trò của mối quan hệ của văn hoá trong phát triển nói chung và trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội và trong giao lưu, hợp tác quốc tế nói riêng. Tác giả đã nghiên cứu văn hoá trong mối quan hệ hưu cơ với quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và mỗi lĩnh vực của cuộc sống nói riêng. Nhận thức về văn hoá theo quan điểm mới, tác giả phân tích một cách sâu sắc và khá thuyết phục về vai trò của văn hoá trong phát triển, làm nổi bật mục tiêu, động lực và hệ điều tiết của văn hoá trong phát triển.

123