Văn hóa, văn hóa tộc người và văn hóa Việt Nam (25/11/2016)

Mục đích của tác giả khi biên soạn cuốn sách này là tập hợp tất cả các bài nghiên cứu riêng lẻ của mình theo một số chủ đề nhất định, một mặt vừa để hệ thống lại những việc đã làm để thấy cái gì là phù hợp với hiện tại, cái gì còn non kém cần phải bổ khuyết cho công việc nghiên cứu của bản thân tác giả hiện tại cũng như sau này; mặt khác, góp phần cung cấp cho bạn đọc, các nhà nghiên cứu trẻ có tư liệu nghiên cứu tiện theo dõi khi cần đến.

123