Đạo mẫu và các hình thức Shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á (17/10/2019)

Tóm tắt: Một số nét cơ bản về đạo Mẫu và tín ngưỡng thời Mẫu trong tâm thức người Việt Nam. Di tích thờ Mẫu ở Phủ Dầy (Nam Định), Bà Chúa Kho, thờ Mẫu trong tín ngưỡng của người Tày, Nùng, Chăm. Mẫu trong tín ngưỡng Trung Quốc cổ đại. Tín ngưỡng lên đồng của người Việt, một nghi lễ quan trọng và tiêu biểu của đạo Mẫu Tứ Phủ của người Việt. Các hình thức Shama giáo của dân tộc thiểu số ở Việt Nam và một số nước châu Á.

Folklore thế giới: Một số công trình nghiên cứu cơ bản (17/10/2019)

Tuyển tập các bài viết về nghiên cứu Folklore thế giới, mối quan hệ giữa nó với các ngành khoa học khác đặc biệt trong văn học. Cơ sở xã hội các hình thức, cấu trúc, truyền thống, biến đổi và sáng tạo của văn hoá dân gian. Các phương pháp tiếp cận hiện nay trong nghiên cứu nghệ thuật ngôn từ và diễn xướng

123