Văn hóa biển miền Trung trong xã hội đương đại (18/10/2019)

Cuốn sách tổng kết lại chặng đường, thành quả nghiên cứu văn hóa biển, đồng thời chia sẻ, công bố các kết quả nghiên cứu mới trong bối cảnh của sự chuyển đổi kinh tế - chính trị của vùng biển Việt Nam nói chung và vùng biển Trung Bộ nói riêng hiện nay.

Văn hóa - xã hội nông thôn Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi (18/10/2019)

Tuyển tập 34 trên tổng số 100 bài tham luận của các nhà khoa học đến từ các cơ quan nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng và các địa phương trong cả nước gửi đến Hội nghị thông báo văn hóa năm 2018 của Viện Nghiên cứu Văn hóa. Các bài tuyển chọn được sắp xếp theo bốn nhóm chủ đề gồm: 1) Những vấn đề chung (8 bài); 2) Nghi lễ - lễ hội (10 bài); 3) Không gian văn hóa - xã hội và nghệ thuật (8 bài); và 4) Văn hóa mưu sinh (8 bài).

123