Văn hóa biển miền Trung trong xã hội đương đại (12/08/2019)

Cuốn sách tổng kết lại chặng đường, thành quả nghiên cứu văn hóa biển, đồng thời chia sẻ, công bố các kết quả nghiên cứu mới trong bối cảnh của sự chuyển đổi kinh tế - chính trị của vùng biển Việt Nam nói chung và vùng biển Trung Bộ nói riêng hiện nay.

123