Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam: Thực tiễn tại Sơn La và một số địa phương khác (02/01/2022)

Cuốn sách tuyển chọn các bài báo cáo tham luận trong Hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa tổ chức (tháng 11/2020). Các tham luận trong cuốn sách trình bày những thành tựu và thách thức ở cả khía cạnh lý luận và thực tiễn triển khai của công tác bảo vệ, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng.

Vỉa hè Hà Nội - không gian đa chiều tương tác (01/01/2022)

Chuyên khảo tập trung tìm hiểu, phân tích, đánh giá về cuộc sống thường nhật đã và đang diễn ra trên các phương diện sinh kế, xã hội, văn hóa và biểu trưng của vỉa hè Hà Nội. Trên cơ sở đó chỉ rõ những đặc trưng của vỉa hè Hà Nội, cung cấp những luận cữ khoa học cho việc nhìn nhận đa chiều hơn về văn hóa vỉa hè Hà Nội.

123